HARIDUSTEHNOLOOGI VEEBIKABINET

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Õpetaja kutse taotlemine

Taotluste laekumise tähtaeg –  igal aastal 5.veebruar ja 5. oktoober 

Dokumendid ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil [email protected].


Allikas: http://www.opetajateliit.ee/?p=1940

Kutseõpetaja kutse taotlemine

Kutseõpetaja on õpetaja, kes töötab üldjuhul kutseõppeasutuses. 

Kutseõpetaja toetab oma tegevusega õppija tööks vajalike erialaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööoskuste omandamist, vajalike tööharjumuste ja hoiakute kujunemist ning õppija isiksuse arengut ja valmisoleku kujunemist elukestvaks õppeks. 

Kutseõpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, eeldades õppeasutuses koostööd kolleegidega, erialaõppe arendamist koostöös erialaettevõtete ja –liitudega ning kutseõppe maine kujundamist.  (Kutseõpetaja kutsestandard, 2014)


Kutseõpetaja tööülesannete täitmiseks vajalik kompetentsuse tase on määratud kutsestandardis ja sellele vastavus on kinnitatud kutsetunnistuse väljastamisega.

  • Kutseõpetaja, tase 5 kutsestandardile vastav kutseõpetaja õpetab põhiliselt praktilisi töövõtteid, toetades õpilaste tööharjumuste ja praktiliste tööoskuste kujunemist.
  • Kutseõpetaja, tase 6 kutsestandardile vastav kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas ning arendab koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega erialast väljaõpet õppeasutuses.
  • Kutseõpetaja, tase 7 kutsestandardile vastav kutseõpetaja toetab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste tööoskuste omandamist. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses ning osaleb eriala arendamises väljaspool õppeasutust. Ta analüüsib, nõustab ja juhendab metoodiliselt kolleege ning kujundab kutseõppe mainet.

Kutseõpetaja kutse tegevõpetajatele

Hariduse Kutsenõukogu 25.04.2017 otsusega on ülikool saanud kutse andmise õiguse kuni aastani 2022. Kutseõpetaja kutse andmisega tegeleb Tallinna Ülikooli juures tööandjatest, töötajatest, koolitajatest ja  muudest osapooltest koosnev kutseõpetaja kutsekomisjon.

Tegevõpetajatel on võimalus taotleda kutseõpetaja kutset hindamisprotsessis osaledes, kus kutseõpetaja tõendab oma kompetentsust vastavalt kutseõpetaja kutsestandardile ning kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

Kutseõpetaja, tase 5, tase 6 ja tase 7 kutsetunnistus kehtib seitse aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast. Tähtaja möödumisel on võimalik kutset taastõendada esitatavate dokumentide alusel. Taastõendamise eeltingimuseks on varasem sama taseme kutsetunnistuse olemasolu.


Kutse taotlemine

Taotlemise alused ja tingimused

Kutse andja kuulutab tööturul tegutsevatele kutseõpetajatele kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutseõpetaja kutse taotlemise ja andmise aluseks on:


Kutseõpetaja, tase 5 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • keskharidus, keskeriharidus, kutsekeskharidus või kutseeriharidus;
 • erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas või kehtiv kutsetunnistus õpetatavas valdkonnas

Kutseõpetaja, tase 6 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas;
 • tasemeõppes või täienduskoolitusel saadud pedagoogiline ettevalmistus

Kutseõpetaja, tase 7 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • kõrgharidus õpetatavas valdkonnas; kui õpetataval erialal puudub kõrghariduse saamise võimalus, asendab seda kõrgharidus muus valdkonnas, kehtiv kutsetunnistus õpetatavas valdkonnas ja pikaajaline töökogemus kutseõpetajana;
 • tasemeõppes või täienduskoolitusel saadud pedagoogiline ettevalmistus.


Kutse taotlemise tasu

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline. Tasu kutse andmisega seotud kulude katteks esmakordsel taotlemisel on 112 EUR. Kutsetaseme taastõendamise tasu on 79 EUR.

Kutse taotleja märgib avaldusel kutseandmisega seotud kulude tasuja andmed (kutset taotlev isik või tööandja), mille alusel kutse andja väljastab taotlejale arve ja taotleja maksab tasu peale arve saamist. Kuna tasu on dokumentide läbivaatamise ja taotleja kompetentsuse hindamise korraldamise eest, siis negatiivse hindamistulemuse korral seda ei tagastata.


Dokumentide esitamine

Esmakordsel taotlemisel esitab taotleja kutse andja poolt määratud tähtajaks järgmised dokumendid:

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • pedagoogilist ettevalmistust/täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia (kutseõpetaja, tase 6 ja kutseõpetaja, tase 7 kutse taotlemisel);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 • CV (vormistatud vastavalt nõuetele);
 • arengumapp (koostatud vastavalt Hindamisstandardile);
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Taastõendamiseks esitab taotleja  kutse andja poolt määratud tähtajaks järgmised dokumendid:

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 • eneseanalüüs;
 • olulisemate viimase viie aasta jooksul läbitud ja taotletava kutsega seotud täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumendid esitada elektrooniliselt (sh digitaalselt allkirjastatult) 

e-keskkonda https://moodle.hitsa.ee, kursusele: Kutseõpetaja kutse.

Kursusele sisenemiseks peab taotleja looma e-keskkonda kasutajakonto (juhul kui tal seda ei ole) ja võtma ühendust kutse andmise korraldamisega tegeleva isikuga ([email protected]) sisenemisparooli saamiseks.


Hindamine

Kutse taotlemise protsessi käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardile. Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks vähemalt kolmeliikmelise hindamiskomisjoni.

Hindamine toimub kahe etapina:

 • I etapp - taotleja esitatud kirjaliku arengumapi hindamine
 • II etapp - vajadusel vestluse põhjal täiendav hindamine, kui arengumapp ei sisalda piisavalt tõendusmaterjale. Sel juhul teavitatakse taotlejat vestluse toimumise ajast.

Taastõendamisel toimub hindamine ainult dokumentide alusel

Hindamine toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn).


Kutse taotlemise tähtajad

Kutse taotlemise avalduste ja dokumentide esitamise tähtajad ning hindamiste toimumise ajad avalikustatakse hiljemalt 90 päeva enne hindamise toimumist.


Kontaktisik:
Reeli Liivik

Kutsestandardid